Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Rejestry, ewidencja, archiwa

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów prowadzony jest z podziałem na komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

1.Rejestr uchwał Rady Miejskiej

2.Rejestr apeli Rady Miejskiej
3.Rejestr interpelacji i zapytań radnych

 • Rejestry jawne
 • Miejsce prowadzenia rejestrów: pokój 112, tel. w. 112

4.Rejestr skarg i petycji

5.Rejestr jednostek kultury

6.Rejestr upoważnień Burmistrza Miasta i Gminy

 • Rejestry jawne
 • Miejsce prowadzenia rejestrów: pokój 214, tel. w. 214

7.Rejestr delegacji pracowniczych

8.Rejestr szkoleń

9.Rejestr zawartych umów-zleceń i umów o dzieło

 • Rejestry udostępniane osobom bezpośrednio zainteresowanym
 • Miejsce prowadzenia rejestrów: pokój 214, tel. w. 214

10.Ewidencja - książka zewnętrznych kontroli

11.Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy

 • Rejestr jawny
 • Miejsce prowadzenia rejestru: pokój 215, tel. w. 215

12.Wykaz książek będących w posiadaniu komórek organizacyjnych UMiG

 • Rejestr udostępniany osobom bezpośrednio zainteresowanym
 • Miejsce prowadzenia rejestru: Biuro Obsługi Klienta (parter), tel. w. 102


REFERAT FINANSOWY

1. Rejestr podatników, podatków i opłat lokalnych

2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

 • Informację o w/w wykazach umieszcza się na tablicy ogłoszeń II piętro obok pok. 215
 • Miejsce prowadzenia rejestru: pokój 205, tel. w. 205; pokój 207, tel. w. 207; pokój 312, tel. w. 312

 

REFERAT SPRAW KOMUNALNYCH I SPOŁECZNYCH

1. Rejestr zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
2. Rejestry na potrzeby wewnętrzne referatu

 • Miejsce prowadzenia rejestru: pokój 203, tel. w. 203

3. Alfabetyczny spis ulic i placów

 • Rejestry jawne
 • Miejsce prowadzenia rejestru: pokój 203, tel. w. 203

4. Rejestr wydanych zaświadczeń w sprawach mieszkaniowych

 • Rejestry na potrzeby wewnętrzne referatu
 • Miejsce prowadzenia rejestru: pokój 203, tel. w. 203

5. Rejestr pomników przyrody

 • Rejestry jawne
 • Miejsce prowadzenia rejestrów: pokój 114, tel. w. 114

6. Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 • Rejestry jawne
 • Miejsce prowadzenia rejestrów: pokój 113, tel. w. 113

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

1. Rejestr wydanych i utraconych dowodów tożsamości
2. Rejestr zawiadomień o unieważnieniu dowodów osobistych
3. Rejestr wysyłanych teczek dowodowo-osobowych do urzędów na terenie kraju
4. Rejestr wysyłanych zapotrzebowań na teczki dowodowo-osobowe do urzędów na terenie kraju
5. Archiwum teczek dowodowo-osobowych mieszkańców gminy

 • Dane z rejestrów udostępniane na pisemny wniosek – prokuraturze, sądom, Policji i innym instytucjom; na pisemny wniosek osobom bezpośrednio zainteresowanym
 • Miejsce prowadzenia rejestrów: pokój 108, tel. w. 108

6. Rejestr wyborców
7. Kartoteka stałych mieszkańców gminy
8. Kartoteka zameldowań na pobyt czasowy
9. Rejestr wydanych decyzji o wymeldowaniu

 • Dane z rejestrów udostępniane na pisemny wniosek – prokuraturze, sądom, Policji i innym instytucjom; na pisemny wniosek osobom bezpośrednio zainteresowanym
 • Miejsce prowadzenia rejestrów: pokój 108, tel. w. 108

10. Archiwum zakładowe

 • Materiał udostępniany na wniosek osoby bezpośrednio zainteresowanej
 • Miejsce udostępniania materiałów: pokój 307, tel. w. 307

11. Wykaz poborowych o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej
12.Rejestr wydanych decyzji o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, przyznaniu pokrycia należności mieszkaniowych
13. Rejestr przedpoborowych
14. Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów dla dokumentów zastrzeżonych
15. Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów dla dokumentów poufnych
16. Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów dla dokumentów tajnych
17. Dziennik korespondencyjny pism zastrzeżonych
18. Dziennik korespondencyjny pism poufnych
19. Dziennik korespondencyjny pism tajnych

 • Rejestry mają charakter informacji niejawnych
 • Miejsce prowadzenia rejestrów: pokój 307, tel. w. 307

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

1. Archiwum ksiąg małżeństw, urodzeń i zgonów
2. Rejestr decyzji Kierownika USC w sprawie prostowania, uzupełnienia, ustalania treści aktu stanu cywilnego
3. Rejestr decyzji Kierownika USC o skróceniu terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
4. Rejestr wydawanych zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami Polski
5. Rejestr wydawanych zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
6. Rejestr korespondencji konsularnej
7. Rejestr bieżący korespondencji krajowej
8. Rejestr transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego
9. Rejestr wniosków o przyznanie odznaczenie za długoletnie pożycie małżeńskie
10. Rejestr decyzji o zmianie imion i nazwisk
11. Rejestr zawiadomień o zdarzeniach wysyłanych do urzędów na terenie kraju
12. Rejestr poświadczeń dokumentów i wydawanych zaświadczeń

 • Z ksiąg stanu cywilnego wydawane są odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia na wniosek osób zainteresowanych oraz osób spokrewnionych z osobą, której akt dotyczy, tj.: wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Dokumenty powyższe wydawane mogą być również na wniosek osoby, która wykaże interes prawny, sądu, prokuratury lub innego organu państwowego. Interesanci załatwiani są na bieżąco po złożeniu stosownego podania i okazaniu dowodu osobistego.
 • Miejsce prowadzenia rejestrów: pokój 101, tel. w. 101

 

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI

1. Ewidencja dzierżawców gruntów gminy
2. Ewidencja użytkowników wieczystych gruntów gminy

 • Miejsce prowadzenia rejestrów: pokój 109, tel. w. 109 i pokój 110, tel. w. 110

  

STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ I REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

1. Ewidencja schronów
2. Ewidencja sprzętu OC
3. Ewidencja drużyn alarmowych

 • Rejestry mają charakter informacji niejawnych
 • Miejsce prowadzenia rejestrów: pokój 307, tel. w. 307

 

 

 

Data publikacji: 2013-01-16
Osoba udostępniająca na stronie: Elżbieta Gil
Data modyfikacji: 2024-05-13
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil