Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Oświadczenia majątkowe

U S T A W A
z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym.
(Dz. U. 2017 r. poz. 1875)

 

Podstawa prawna - art. 24h i następne ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego:

- radni,

- burmistrz,

- zastępca burmistrza,

- sekretarz gminy,

- skarbnik gminy,

- kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,

- osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną,

- osoby wydające decyzje w imieniu burmistrza.

 

Terminy składania oświadczeń majątkowych:

Pierwsze oświadczenie składane jest w terminie 30 dni wg stanu na dzień objęcia stanowiska od dnia:

- złożenia ślubowania (radny, burmistrz),

- powołania na stanowisko,

- zatrudnienia.

Kolejne oświadczenie składane jest do 30 kwietnia następnego roku wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT z załącznikiem).

Ostatnie oświadczenie składane jest wg stanu na dzień zdarzenia uzasadniającego złożenie oświadczenia:

- na dwa miesiące przed upływem kadencji (radny, burmistrz),

- w dniu odwołania ze stanowiska,

- w dniu rozwiązania umowy o pracę.

 

Ogólne zasady wypełniania oświadczeń majątkowych:

1. oświadczenie majątkowe należy wypełnić starannie, rzetelnie i zupełnie wypełniając każdą z rubryk,

2. należy wskazać posiadany majątek w kraju i za granicą,

3. jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania należy wpisać "nie dotyczy",

4. należy określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową.

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1298), od dnia 1 lipca 2017 r. obowiązuje nowy wzór oświadczenia majątkowego.

 


(...)
Art. 24h. 1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są zobowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:
1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,
2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,
3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych,
4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.
(...)

Podstawa prawna wyłączenia jawności informacji publicznej w zakresie dotyczącym adresu zamieszkania osoby składającej oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B oświadczenia): art. 24i ust ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Wyłączenia jawności informacji dokonał administrator bezpieczeństwa informacji Jerzy Nowak, informatyk Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dębawzory druków do pobrania:

Data publikacji: 2013-07-12
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2018-07-19
Osoba modyfikująca: Administrator