Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Kontrole

2023

Lp Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Data kontroli Zakres i wynik kontroli
1 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura
w Tarnobrzegu
Gmina
Nowa Dęba
22.02.2023

Kontrola w zakresie prowadzenia rejestru wyborców

 

Protokół z kontroli

 

2

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Tarnobrzegu

Gmina
Nowa Dęba
07.03.2023

Wykorzystanie środków finansowych w ramach ustalonej dotacji celowej na zadania zlecone

 

Protokół z kontroli

3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Tarnobrzegu
Gmina
Nowa Dęba
10.03.2023

Kontrola miejsca zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy w związku z konflktem zbrojnym

 

Protokół kontroli

 

4 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Tarnobrzegu
Gmina
Nowa Dęba
04.07.2023

Kontrola przystanku dworcowego

 

Protokół kontroli

5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Tarnobrzegu
Gmina
Nowa Dęba
04.07.2023

Kontrola placu zabaw przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba

 

Protokół kontroli

6 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura
w Tarnobrzegu
Gmina
Nowa Dęba
03.08.2023

Wykorzystanie środków finansowych w ramach ustalonej dotacji celowej na zadania zlecone: prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie w 2022 r.

 

Protokół kontroli

 

7

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie 

Gmina
Nowa Dęba
22-25.09.2023

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2.1 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – operacje własne i inne, Operacja: Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska wola, Jadachy i Cygany

 

Raport z czynności kontrolnych

 

8

Podkarpacki Wojewódzki

 Inspektor Ochrony Środowiska  

Delegatura WIOŚ

w Tarnobrzegu

Gmina
Nowa Dęba
21.11-07.12.2023

Kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych 

 

Protokół kontroli

 

 

2022

Lp Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Data kontroli Zakres i wynik kontroli
1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Tarnobrzegu
Gmina
Nowa Dęba
22.03.2022

Przystanek dworcowy

ul. Rzeszowska

39-460 Nowa Dęba

 

Protokół kontroli

2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Tarnobrzegu
Gmina
Nowa Dęba
22.03.2022

Ocena stanu sanitarno-technicznego Przystanku Dworcowego przy 
ul. Rzeszowskiej w Nowej Dębie

39-460 Nowa Dęba

 

Protokół kontroli

3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Tarnobrzegu
Gmina
Nowa Dęba
09.05.2022

Ocena stanu sanitarno-technicznego ustępów ogólnodostępnych w parku miejskim w Nowej Dębie

 

Protokół kontroli

4 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Gmina
Nowa Dęba
10.05.2022
-16.05.2022

Czynności kontrolne: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce

 

Raport z czynności kontrolnych

5 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie

Gmina 

Nowa Dęba 

25.04.2022

05.05.2022

13.05.2022

Kontrola gospodarowania wodami

 

Protokół kontroli

Zarządzenie pokontrolne

6

Krajowa Administracja Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej
w Rzeszowie

Gmina 

Nowa Dęba

 

Audyt: Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi za 2019 rok

 

Protokół

 

Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu

 

7 Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie
Urząd Miasta
i Gminy Nowa Dęba
09.12.2022

Kontrola problemowa w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych

brak zezwolenia Wojewody Podkarpackiego na piblikację protokołu kontroli problemowej

8 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu Urząd Miasta
i Gminy Nowa Dęba
11.10.2022

Kontrola utrzymania budynku użyteczności publicznej - Urząd Miasta
i Gminy Nowa Dęba znajdujący się pod adresem ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

 

Protokół kontroli

 

2021

Lp Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Data kontroli Zakres i wynik kontroli
1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Tarnobrzegu
Gmina Nowa Dęba 03.03.2021

Przystanek dworcowy

 

Protokół kontroli

2 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura
w Tarnobrzegu
Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba 11.08.2021

Prowadzenie, aktualizacja
i udostępnianie rejestru wyborców w świetle obowiązujących przepisów prawa

 

Protokół z kontroli

3 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Urząd Miasta i
Gminy Nowa Dęba
18.08.2021- 30.09.2021 Kontrola płatnika składek
4 Wojewoda Podkarpacki
 
Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba 18-19.11.2021

Kontrola problemowa z zakresu prawidłowej realizacji świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

 

Wystąpienie pokontrolne

5 Archiwum Państwowe
w Kielcach Oddział w Sandomierzu
Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba 07.10.2021

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

 

Wystąpienie pokontrolne

 

2020

Lp Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Data kontroli Zakres i wynik kontroli
1 Izba Administracji Skarbowej
w Rzeszowie
Gmina
Nowa Dęba

16.06.2020-

31.07.2020

Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi za 2017 rok - prawidłowość złożenia wniosku o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów za 2017 rok

Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu

2 Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie
Gmina
Nowa Dęba

14.07.2020-

25.09.2020

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta i Gminy Nowa Dęba

Wystąpienie pokontrolne

3 Starostwo Powiatowe
w Tarnobrzegu
Urząd Miasta
i Gminy
Nowa Dęba
10.07.2020

Kontrola gospodarki magazynowej sprzętu obrony cywilnej

Protokół kontroli

4 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Gmina

Nowa Dęba 

13-18.08.2020

Przebudowa boiska asfaltowego przy Zespole Placówek Oświatowych
w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne (rekreacyjne)
z nawierzchnią poliuretanową
w miejscowości Nowa Dęba

Raport z czynności kontrolnych

5

Państwowa Inspekcja Pracy

w Tarnobrzegu

Urząd Miasta
i Gminy
Nowa Dęba
7 i 12.10.2020

Ocena przestrzegania przez Pracodawcę przepisów dotyczących przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 wśród pracowników i klientów Urzędu
w Nowej Dębie

Wystąpienie

 

2019

Lp Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Data kontroli Zakres i wynik kontroli
1 Izba Administracji Skarbowej
w Rzeszowie
Gmina
Nowa Dęba
22.02.2019-25.04.2019

Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi za 2016 rok

Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu

2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnobrzegu Gmina
Nowa Dęba
21.03.2019

Ocena stanu sanitarno-technicznego Przystanku Dwowcowego
ul. Rzeszowska Nowa Dęba

Protokół kontroli

3 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnobrzegu Gmina
Nowa Dęba
14.05.2019

Ocena stanu sanitarno-technicznego ustępów ogólnodostępnych w parku
miejskim w Nowej Dębie

Protokół kontroli

4 Wojewoda Podkarpacki

Urząd Miasta

i Gminy

Nowa Dęba 

05-06.12.2019

Kontrola problemowa: Prawidłowa realizacja świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018, poz. 2134 z późn. zm.)

Wystąpienie pokontrolne

5 Archiwum Państwowe
w Kielcach Oddział w Sandomierzu
Urząd Stanu Cywilnego w Nowej Dębie 18.10.2019

Kontrola przestrzegania przepisów
o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach

Wystąpienie pokontrolne

 

2018

Lp Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Data kontroli Zakres i wynik kontroli
1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Tarnobrzegu
Gmina
Nowa Dęba

 

20.03.2018

 

 

 

23.04.2018

 

 

 

 

ocena stanu sanitarno-technicznego Przystanku Dworcowego ul. Rzeszowska w Nowej Dębie

Protokół kontroli

sprawdzenie wykonania zaleceń zawartych w protokole kontroli Nr PSK.452.10.1.2018 z dn. 2018-04-23

Protokół kontroli

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli Gmina
Nowa Dęba

05.04.2018

22.06.2018

przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustaw Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych w zakresie odprowadzania do wód - wód opadowych lub roztopowych

Protokół kontroli

3

Wojewoda Podkarpacki

w Rzeszowie

Urząd Miasta
i Gminy
Nowa Dęba
21-22.03.2018

Prawidłowość organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz prowadzenia spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej

Wystąpienie pokontrolne

4 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Tarnobrzegu
Gmina
Nowa Dęba
09.05.2018

ocena stanu sanitarno-technicznego ustępów ogólnodostępnych w parku miejskim w Nowej Dębie

Protokół kontroli

 

2017

Lp Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Data kontroli Zakres i wynik kontroli
1 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu Gmina
Nowa Dęba
22.03.2017 - 23.03.2017

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, postępowanie z substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz fluorowanymi gazami cieplarnianymi wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej

Decyzja Nr 312/2017

Decyzja Nr 313/2017

2 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
w Tarnobrzegu

Gmina

Nowa Dęba

09.03.2017

Kontrola Przystanku Dworcowego

Protokół kontroli

3 Wojewoda Podkarpacki Straż Miejska 07.04.2017

Kontrola problemowa z zakresu prawidłowości realizacji uprawnień strażników miejskich w zakresie użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej

Wystąpienie pokontrolne

4 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Gmina
Nowa Dęba
09.05.2017 Kontrola doraźna projektu "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"
5 Archiwum Państwowe
w Kielcach
Oddział
w Sandomierzu
Urząd Miasta
i Gminy Nowa Dęba
31.05.2017

Kontrola ogólna przestrzegania przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Wystąpienie pokontrolne

6 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Tarnobrzegu
Gmina Nowa Dęba 30.05.2017

Kontrola ustępów publicznych

Protokół kontroli

7 Wojewoda Podkarpacki Rada Miejska
w Nowej Dębie
09-10.10.2017

Wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników do sądów okręgowych i rejonowych

Protokół kontroli

8 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Tarnobrzegu Urząd Miasta
i Gminy Nowa Dęba
26.10.2017

Prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie rejestru wyborców oraz sporządzanie spisu wyborców

Protokół kontroli

9 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Tarnobrzegu Urząd Miasta
i Gminy Nowa Dęba
26.10.2017

Kontrola lokali wyborczych na terenie Gminy Nowa Dęba

Protokół kontroli

 

 

2016

Lp Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Data kontroli Zakres i wynik kontroli
1 Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Gmina Nowa Dęba 04.01.2016 - 07.03.2016

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta i Gminy Nowa Dęba

Wystąpienie pokontrolne z 11.04.2016

2 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba 14.12.2015 - 01.02.2016 Kontrola płatnika składek
3 Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba 05.01.2016 i 04.02.2016

Kontrola Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba

Wystąpienie z 05.02.2016

4 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba  

Kontrola prawidłowości i skuteczności realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego podatków lokalnych oraz dochodów z majątku

Wystąpienie pokontrolne z 07.04.2016

 

 

5 Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba

08.03.2016

10.03.2016

14.03.2016

Kontrola problemowa dot. działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Wystapienie pokontrolne z 14.04.2016

6 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu Gmina Nowa Dęba 23.03.2016

Ocena stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń i wyposażenia przystanku autobusowego w Nowej Dębie

Protokół kontroli z 23.03.2016

7 Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba 31.03.2016 - 27.04.2016

Kontrola problemowa

Wystąpienie pokontrolne z 04.06.2016

8 Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu Gmina Nowa Dęba 14.04.2016

Kontrola gospodarki magazynowj sprzętu obrony cywilnej w Mieście i Gminie Nowa Dęba

Protokół z kontroli z 26.04.2016

9 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnobrzegu Gmina Nowa Dęba 30.05.2016

Kontrola ustępów publicznych zlokalizowanych w parku miejskim w Nowej Dębie

Protokół kontroli z 30.05.2016

 

 

2015

Lp Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Data kontroli Zakres i wynik kontroli
1 Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie
Urząd Miasta i Gminy
Nowa Dęba
07-21.01.2015 Kontrola doraźna dot. oceny legalności
i rzetelności sporządzonej dokumentacji popowodziowej z 2010/11
2 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Gmina Nowa Dęba

07.01.2015

16.06.2015

18.06.2015

Kontrola doraźna dot. projektu nr RPPK.07.01.00-18-037/10 pod nazwą "Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba"

 

Informacja pokontrolna z 10.03.2015 r.

Informacja pokontrolna z 07.09.2015 r.

3

Podkarpacki Urząd

Wojewódzki
w Rzeszowie

Urząd Stanu Cywilnego wchodzący w skład Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba 04.02.2015

Kontrola problemowa

 

Wystąpienie pokontrolne

4 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Gmina Nowa Dęba 23.02.2015

Czynności kontrolne PROW na lata 2007-2013

nazwa działania: "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (odnowa i rozwój wsi), nazwa operacji: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach

 

Raport z czynności kontrolnych

5 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Gmina Nowa Dęba

25.02.2015-

03.03.2015

Kontrola problemowa dot. przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

 

Protokół kontroli

6 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Tarnobrzegu
Urząd Miasta i Gminy
Nowa Dęba
24.03.2015

Kontrola oceny stanu sanitarno-technicznego przystanku autobusowego w Nowej Dębie

 

Protokół kontroli

7 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Tarnobrzegu
Gmina Nowa Dęba 11.05.2015

Kontrola dot. oceny stanu saniatarno-technicznego ustępów publicznychw Nowej Dębie

 

Protokół kontroli

8 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Gmina Nowa Dęba 23.06.2015

Kontrola w ramach POZRSRiNOR 2007-2013

 

Informacja pokontrolna

9 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział
w Rzeszowie
Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba 14.12.2015- Kontrola płatnika składek

 

 

2014

Lp Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Data kontroli Zakres i wynik kontroli
1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnobrzegu Gmina Nowa Dęba 20.03.2018

ocena stanu sanitarno-technicznego Przystanku Dworcowego w Nowej Dębie

Protokół kontroli

 

Data publikacji: 2016-01-20
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2017-03-16
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil