Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Roczny Plan Działalności

Roczny Plan Działalności Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba

Roczny plan działalności Urzędu(RPD) zawiera określenie najważniejszych celów działalności Urzędu przewidzianych do realizacji w danym roku budżetowym wraz ze wskazaniem zadań służących osiągnięciu tych celów, mierniki określające stopień realizacji celu i ich planowane wartości, oraz komórki Urzędu/ stanowiska odpowiedzialne za realizację wskazanych celów.

RPD na dany rok budżetowy sporządza Burmistrz w terminie 2 tygodni od uchwalenia budżetu gminy.

Podstawa prawna: zarządzenie nr 634/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba
Data publikacji: 2018-04-11
Osoba udostępniająca na stronie: Krzysztof Tkaczyk
Data modyfikacji: 2018-05-09
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil