Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

2 sesja RM - 2014-12-30

14-01-2015

1. Otwarcie sesji

 

 

brak nagrania

z przyczyn technicznych

 

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z I sesji RM

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami

5. Zapytania i wnioski mieszkańców

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

a) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Deba - etap 1

 

b) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2014 rok

 

c) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba

 

d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych

 

e) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nowa Dęba a Gminą Majdan Królewski w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (ogródki przy ul. Leśnej)

 

g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

 

h) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

 

j) wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. z siedzibą w Nowej Dębie

k) zmian w Statucie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie

 

 

l) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla radnych diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych w formie miesięcznych ryczałtów

 

ł) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Wolne wnioski i informacje

9. Zamknięcie obrad

 

Lista aktualności