Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

12 sesja MR - 2015-09-30

12-10-2015
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba,
  b) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok,
  c) opłaty targowej,
  d) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Nowej Dębie",
  e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  f) uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba
  g) przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie przejścia dla pieszych przez drogę krajową Nr 9,
  h) wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Nowa Dęba w Stowarzyszeniu "Lasowiacka Grupa Działania" w okresie programowania 2014-2020,
  i) wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Nowa Dęba w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej w okresie programowania 2014-2020.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności