Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

34 sesja RM - 2017-05-29

08-06-2017
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji RM.
4. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami Rady Miejskiej.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok,
  b) przyjęcia Strategii Zintegrowanych InwestycjiTerytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2020,
  c) uchwalenia zmiany i ustalenia tekstu jednolitego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba,
  d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Chmielów),
  f) przekazania w formie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Tarnobrzeskiego,
  g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności