Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

35 sesja RM - 28.06.2017

05-07-2017
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba za 2016 rok:
  a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba,
  b) sprawozdanie finansowe,
  c) informacja o stanie mienia Gminy Nowa Dęba,
  d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  e) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium z uzasadnieniem,
  f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej,
  g) dyskusja.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,
  b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za rok 2016.
5. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
7. Zapytania i wnioski mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok,
  b) przystąpienia do realizacji projektu w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
  c) wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Nowej Dębie,
  d) wyrażenia zgody na sprzedaż i obciążenie nieruchomości,
  e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  f) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości,
  g) wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną.
  h) przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2020,
  i) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
  j) zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności