Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

37 sesja RM - 31.08.2017

07-09-2017
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji RM.
4. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami Rady Miejskiej.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok,
  b) udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu,
  c) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- SP w Tarnowskiej Woli i Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie", 
  d) udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu,
  e) włączenia jednostki budżetowej Gimnazjum w Chmielowie do jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Chmielowie,
  f) włączenia jednostki budżetowej Gimnazjum w Jadachach do jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Jadachach,
  g) włączenia jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie do jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowej Dębie,
  h) włączenia jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie do jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowej Dębie,
  i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
  j) uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie,
  k) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2021.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności