Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

54 sesja RM - 2018.10.18

13-11-2018
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji RM.
4. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami Rady Miejskiej.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok,
  b) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadachach,
  c) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez gminę Nowa Dęba przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,
  e) zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej,
  f) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
  g) przyjęcia programu pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Nowa Dęba na lata 2018 - 2020",
  h) uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
  i) aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz gminy Nowa Dęba i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w latach 2014 - 2018,
  j) wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu lub własność oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty,
  k) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
  l) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (reklama),
  m) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  n) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018,
  o) zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,
  p) nadania nazwy ulicy na terenie Sołectwa Chmielów,
  r) ustanowienia pomnika przyrody,
  s) uchwalenia Statutu Gminy Nowa Dęba,
  t) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,
  u) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności