Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VI kadencji

36 sesja RM - 30.10.2013

04-11-2013

 

1. Otwarcie sesji
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami
5. Zapytania i wnioski mieszkańców
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
  2) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok,
  3) udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne – zakup aparatury i sprzętu medycznego,
  4) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
  5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok,
  6) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013,
  7) zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,
  8) przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
  9) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy przy wdrażaniu i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiegop Obszaru Funkcjonalnego 
7. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych RM za 2012 rok
8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia za 2012 rok
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
10. Wolne wnioski i informacje
11. Zamknięcie obrad

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-11-04
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-11-05
Osoba modyfikująca: Administrator