Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VI kadencji

39 sesja RM - 30.01.2014

31-01-2014
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014,
  2) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014,
  3) udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne – zakup aparatury i sprzętu medycznego,
  4) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,
  5) przyjęcia do realizacji w 2014 roku zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu,
  6) zaciągnięcia w 2014 roku kredytu długoterminowego,
  7) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
  8) Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2014,
     a. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
     b. odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej,
     c. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
     d. dyskusja nad projektem budżetu,
     e. głosowanie.
4. Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
6. Zapytania i wnioski mieszkańców.  
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  9)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (kiosk),
  10) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (reklama),
  11) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
  12) zmiany w uchwale dotyczącej udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
  13) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Leśnej w Nowej Dębie
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2013 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2014-01-31
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2014-02-05
Osoba modyfikująca: Administrator