Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VI kadencji

48 sesja RM - 2014-11-14

25-11-2014
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uhonorowanie funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej.
4. Zapytania i wnioski mieszkańców.  
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok,
  2) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
  3) określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok,
  4) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
  5) przyjęcia środków z Funduszu Spójności,
  6) uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok,
  7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych,
  8) przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie,
  9) powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Dębie,
  10) aktualności Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta oraz gminy Nowa Dęba i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w latach 2010 – 2014,
  11) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Rozalin),
  12) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych na terenie sołectwa Chmielów wraz z udzieleniem bonifikaty,
  13) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Cygany),
  14) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas nieoznaczony,
  15) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu,
  16) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
6. Przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII sesji Rady Miejskiej.
7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
8. Informacja Burmistrza Miasta Gminy Nowa Dęba o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia za 2013 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2014-11-25
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2014-11-26
Osoba modyfikująca: Administrator