Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VI kadencji

30 sesja RM - 27.03.2013

10-04-2013

 

1.  Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie za 2012 rok oraz potrzeby na rok bieżący.
5. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowa Dęba za 2012 rok.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
8. Zapytania i wnioski mieszkańców.  
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian  budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok,
  2) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
  3) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba,
  4) zmiany  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba (projekt radnych RM),
  5) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

  6) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,
  7) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości,
  8) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  9) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2013 roku,
  10) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
  11) nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miejscowości Chmielów,
  12) nadania nazwy rondu (projekt Klubu Radnych Ratusz),
  13) ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów pro-wadzonych przez Gminę Nowa Dęba,
  14) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba,
  15) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (Klub Rolnika - Jadachy),
  16) ustalenia zasad używania herbu Gminy Nowa Dęba.
10. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok.
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-04-09
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-06-05
Osoba modyfikująca: Administrator