Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VI kadencji

34 sesja RM - 28.08.2013

02-09-2013

 

1.   Otwarcie sesji.
2.   Przedstawienie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej.
4.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5.   Zapytania i wnioski mieszkańców.  
6.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2013 r.
7.   Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian  budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok,
  2) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie dokumentacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Dębie,
  3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
  4) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Tarnowska Wola),
  5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Oś. Dęba),
  6) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Jadachy),
  7) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu),
  8) uchylenia Uchwały Nr XXXIII/300/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia w 2013 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania pn. „Budowa deptaka pieszego w miejscowości Alfredówka”,
  9) przyjęcia do realizacji w 2013 roku zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu,
  10) wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy  Nowa Dęba.
8.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10.  Wolne wnioski i informacje.
11.  Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-09-02
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-10-29
Osoba modyfikująca: Administrator