Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Dokumenty strategiczne

Kategoria:   Ochrona Środowiska
Data publikacji:   05-04-2016
Tytuł:   Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska - UCHWAŁA NR XIV/130/2015
Opis:   UCHWAŁA NR XIV/130/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Dęba na lata 2015 - 2018 z perspektywą do roku 2022
UCHWAŁA NR XIV/130/2015
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE
z dnia 26 listopada 2015 r.
 
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Dęba na lata 2015 -
2018 z perspektywą do roku 2022
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), w związku z art.17 i art.18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 12321), po uzyskaniu wymaganych opinii Rada Miejska w Nowej Dębie u c h w a l a, co  następuje:
 
§ 1. Uchwala się Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Dęba na lata 2015 - 2018 z perspektywą do roku 2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.
 
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczacy Rady
Wojciech Serafin
 
1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 1238, z 2014r. poz. 40,47, 457, 882, 1101, 1146, 1322, 1662 oraz z 2015r. poz. 122, 151, 277,478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593.

Pliki do pobrania

pos_dla_gminy_nowa_dena_na_lata_2015-2018_z_perspektywa_do_roku_2022.pdf
pos_dla_gminy_nowa_dena_na_lata_2015-2018_z_perspektywa_do_roku_2022.pdf

POŚ dla Gminy Nowa Dęba na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022

prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_dla_pos_dla_gminy_nowa_deba_na_lata_2015_-_2018_z_perspektywa_do_roku_2022.pdf
prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_dla_pos_dla_gminy_nowa_deba_na_lata_2015_-_2018_z_perspektywa_do_roku_2022.pdf

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla POŚ dla Gminy Nowa Dęba na lata 2015 - 2018 z perspektywą do roku 2022

podsumowanie.pdf
podsumowanie.pdf

Podsumowanie

Lista usług kategorii
Data publikacji: 2016-04-05
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2016-04-05
Osoba modyfikująca: Administrator