Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Dokumenty strategiczne

Kategoria:   Ochrona Środowiska
Data publikacji:   26-11-2010
Tytuł:   AKTUALIZACJE
Opis:   UCHWAŁA NR XLIV/400/2010 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa Dęba...

UCHWAŁA NR XLIV/400/2010
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE
z dnia 26 maja 2010 r.


w sprawie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”
oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ) ), w związku z art.17 i art.18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ) ), art. 14 ust.5 i ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ) ) Rada Miejska w Nowej Dębie po uzyskaniu wymaganych opinii uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” oraz „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Przewodniczący Rady
Wojciech Serafin
 

Lista usług kategorii
Data publikacji: 2016-04-05
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: