Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Dokumenty strategiczne

Kategoria:   Ochrona Środowiska
Data publikacji:   26-11-2012
Tytuł:   Wymagania dla przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis:   UCHWAŁA NR XLVI/411/2010 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych ...

UCHWAŁA NR XLVI/411/2010
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE

 

z dnia 30 czerwca 2010 r.

 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15,art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591[1]) ) art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008[2]) ) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33) Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:
1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
winien złożyć stosowny wniosek, prawidłowo wypełniony zgodnie z ustawowymi wymaganiami o uzyskanie właściwego zezwolenia wraz z kompletem wymaganych załączników.
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług : odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, winien spełniać następujące ogólne wymagania:
1. posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
2. posiadać tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz innych przepisach szczegółowych.
Specjalistyczne pojazdy i sprzęt muszą być:
1)trwale oznakowane adresem i nazwą firmy,
2)parkowane po zakończonej pracy na terenie bazy, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich,
3)wyposażone w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników lub zbiorników,
4)zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu, transportowanych odpadów komunalnych i/lub nieczystości ciekłych,
3. posiadać bazę lokalową i specjalistyczną transportową na terenie wskazanym do prowadzenia tego rodzaju działalności w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, na użytkowanie którego w przedmiotowym zakresie przedsiębiorca posiada stosowne zezwolenie,
4. dysponować prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę wyposażoną w:
1)miejsce postojowe dla pojazdów z punktem napraw,
2)miejsce do magazynowania pojemników,
3)miejsce do mycia pojazdów oraz pojemników,
4)stanowisko utwardzone do odbioru odpadów wielkogabarytowych,
5)stanowisko do odbioru odpadów niebezpiecznych m.in. świetlówek, baterii, opakowań po farbach itp.,
5. nie posiadać zaległości podatkowych oraz zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych winien spełniać następujące warunki dodatkowe:
1. określić przedmiot i obszar działalności, w tym rodzaje odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości,
2. określić sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów, oraz udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art.9 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz.628, z późn.zm.) oraz w art.7 ust.3a pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn.zm.),
3. określić stosowane lub przewidywane do stosowania technologie w zakresie sortowania i kompostowania odpadów,
4. udokumentować zdolność prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów,
5. dysponować specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, tzw. „bezpylnymi”, służącymi do opróżniania pojemników oraz kontenerów, samochodami ciężarowymi do odbioru odpadów gromadzonych w innych niż wymienione wyżej urządzeniach, samochodami ciężarowymi skrzyniowymi wyposażonymi w urządzenia umożliwiające opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, samochodami ciężarowymi skrzyniowymi służącymi do odbioru odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz innych rodzajów odpadów komunalnych,
6. udokumentować sposób przeprowadzania i możliwość dotrzymania ustalonej częstotliwości dezynfekcji pojemników i kontenerów oraz pojazdów samochodowych wykorzystywanych do transportu odebranych odpadów komunalnych.
§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych winien spełniać następujące warunki dodatkowe:
1. udokumentować sposób przeprowadzania i możliwość dotrzymania ustalonej częstotliwości dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych,
2. dysponować specjalistycznymi pojazdami samochodowymi - asenizacyjnymi, którymi ma być wykonywany transport nieczystości ciekłych, spełniającymi dodatkowo wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. .U. z 2002 roku Nr 193, poz. 1617),
3. dysponować nieruchomością na bazę techniczną, wyposażoną w :
1)miejsce postojowe,
2)miejsce do mycia pojazdów.
4. Udokomentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
§ 6. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winien złożyć, wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 2, zobowiązanie, iż:
1. odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości oraz zbierane i transportowane z terenu miasta i gminy Nowa Dęba, będą kierowane na wysypisko śmieci lub do zakładu utylizacyjnego, chyba że nastąpi odmowa przyjęcia tego rodzaju odpadów wydana przez zarządzającego tą instalacją,
2. odpady, które nie zostaną przyjęte przez zarządzającego wysypiskiem śmieci lub zakładem kierowane będą do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie ich odzysku lub unieszkodliwiania, których instalacje znajdują się najbliżej obszaru prowadzenia działalności oraz którzy stosują najlepszą dostępną technikę i technologię,
3. odpady roślinne, które nie zostaną przyjęte przez zarządzającego kompostownią odpadów, w pierwszej kolejności będą kierowane do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie ich odzysku lub unieszkodliwiania, których instalacje znajdują się najbliżej obszaru prowadzenia działalności oraz którzy stosują najlepszą dostępną technikę i technologię,
4. prowadził będzie pełną dokumentację w zakresie prowadzonej działalności, w tym szczególnie:
1)ewidencję odbieranych nieczystości ciekłych zgodnie z wzorem ogłoszonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 17 października 2002 roku w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 roku Nr 188 poz. 1576),
2)wykaz dokumentów wynikających z aktualnego prawa normującego gospodarkę odpadami,
3)uzyskanych zezwoleń.
Pełną dokumentację, o której mowa wyżej przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić na żądanie kontroli, prowadzonej przez właściwe organy administracji samorządowej.
5. na bieżąco aktualizował będzie, w trakcie prowadzenia działalności, informacje przekazane w dniu składania wniosku,
6. prowadził będzie działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego i prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z “ Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nowa Dęba” oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej uchwale,
7. prowadził będzie gospodarkę odpadami komunalnymi w sposób zapewniający realizację selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami,
8. prowadził będzie gospodarkę odpadami komunalnymi w sposób zapewniający realizację wydzielania odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami
9. prowadził będzie gospodarkę odpadami komunalnymi w sposób zapewniający osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami,
10. prowadził będzie gospodarkę odpadami komunalnymi w sposób zapewniający dotrzymanie odpowiedniego poziomu ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
11. przekazywał będzie do Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba :
1)wykaz obejmujący masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy;
2)wykaz sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych;
3)informację o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów;
4)informację o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowisku odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania;
5)wykaz umów zawartych z właścicielami nieruchomości na odbieranie odpadów komunalnych;
6)wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca;
7)roczne sprawozdania w zakresie ilości zebranych i przekazanych do recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku objętym sprawozdaniem,
8)na żądanie - umow oraz dowody opłat za świadczone usługi związane z odbiorem odpadów i nieczystości ciekłych funkcjonariuszom Straży Miejskiej oraz upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
9)na żądanie - kopie kart ewidencji odpadów oraz kart przekazywania odpadów, prowadzonych zgodnie z wzorem określonym w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 roku Nr 30 poz.213.).
12. współpracował będzie z Urzędem Miasta i Gminy Nowa Dęba w dziedzinie edukacji ekologicznej.
§ 7. Przedsiębiorca musi zapewnić ciągłość świadczonych przez siebie usług w przypadku unieruchomienia (awaria, wypadek, inne) własnego sprzętu specjalistycznego.
§ 8. Niewypełnienie któregokolwiek z wymagań, stanowi podstawę do odmowy udzielenia zezwolenia, o którym mowa w § 2.
§ 9. Przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie obowiązany jest, uwzględniając zapisy wojewódzkiego i gminnego planu gospodarki odpadami, do odzysku odpadów komunalnych poprzez poddanie ich recyklingowi lub przekazanie ich innemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku odpadów komunalnych.
§ 10. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.
§ 11. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska.
§ 12. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba Nr 44/06 z dnia 10 maja 2006r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady
Wojciech Serafin

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157,poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146.
[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664.

Lista usług kategorii