Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Finansowanie sportu

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

13-10-2016

Nowa Dęba; 11.10.2016r.

 

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba

 

     Konsultacje społeczne Uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba zostały ogłoszone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba nr 374/2016 z dnia 23 września 2016. Przeprowadzone zostały w dniach od 23 września do 10 października 2016 roku, w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Uchwały.

    Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Uchwały zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu, rozesłane w formie papierowej – pocztą na adres Rady Sportu oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze sportu z terenu Gminy, zostały udostępnione do pobrania przedmiotowego projektu w formie tekstowej w siedzibie tutejszego Urzędu.

    Podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag  pocztą elektroniczną, tradycyjną i osobiście, w trakcie trwania dyżuru konsultacyjnego, który miał miejsce 4 października 2016r.  w pokoju 303 Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

 

  W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji  do Referatu Rozwoju Lokalnego i Programów Pomocowych wpłynęły następujące uwagi odnośnie projektu Programu:

 1. Klub Piłki Siatkowej wniósł następujące uwagi:
 1. §5 ust.2 pkt 1a – zaliczyć do wyposażenia apteczki stabilizatory, ortezy, opaski uciskowe, kompresy żelowe itp.;
 2. §5 ust. 2 pkt 1c – zdecydowany sprzeciw dotyczący procentowego ograniczania wynagrodzeń w powiązaniu z wysokością dotacji;
 3. §5 ust. 2 pkt 2 – zdecydowany sprzeciw dotyczący procentowego ograniczania w powiązaniu z wysokością dotacji;
 4. §5 ust. 3 pkt 7 – do wykreślenia.
 1. LZS „Płomień” Chmielów wniósł następujące uwagi:
 1. zapis zawarty w rozdziale 2 pkt 3.3 – powinien zostać wyeliminowany w całości lub doprecyzowany w ten sposób, by wyeliminować opłaty za napomnienia (żółta kartka) oraz wykluczenia (czerwona kartka);
 2. pkt. 6 w 2 rozdziale w ocenie Klubu jest nieprecyzyjny ponieważ nie wiadomo co oznacza sformułowanie „piłkarz z obszaru Gminy Nowa Dęba”, zapis zaprzecza celowi – upowszechnianie sportu.
 1. MKS STAL wniósł następujące uwagi:
 1. §1 ust 2 pkt 2 – należy dodać: - nagrody rzeczowe i inne formy bonifikowania uczestników projektu, refundacja kosztów dojazdu zawodników na treningi
  i zawody (na miejsce zbiórki i rozgrywania zawodów), opłat regulaminowych z tytułu żółtych i czerwonych kartek jako elementu walki sportowej;
 2. Usunąć zapis §5 ust.  2 pkt 2c – odnośnie limitu wynagrodzeń dla szkoleniowców;
 3. §5 ust.7 pkt. 1 – dodać okres realizacji projektu od 1-go stycznia;
 4. Rozliczanie zawodników „z terenu gminy” przebywających równocześnie na boisku będzie wymagało dodatkowej pracy dla kierowników drużyn, co może skutkować pomyłkami lub przekłamaniami w sytuacji gdy regulamin rozgrywek w podobny sposób wymusza grę młodzieżowców.
 1. Rada Sportu nie przekazała opinii w sprawie projektu Uchwały. W przesłanym protokole z posiedzenia Rady wniosła o zwołanie wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, kultury, Zdrowia i Sportu oraz Rady Sportu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

 

  Zgodnie z §7 Uchwały nr XLIX/457/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale.


 

Protokół sporządziła: M. Siudem

Lista aktualności
Data publikacji: 2016-10-13
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2016-10-13
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem