Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Finansowanie sportu

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

16-10-2017

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba

 

     Konsultacje społeczne Uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba zostały ogłoszone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba nr 578/2017 z dnia 19 września 2017. Przeprowadzone zostały w dniach od 20 września do 6 października 2017 roku, w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Uchwały.

    Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Uchwały zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu, rozesłane w formie papierowej – pocztą na adres Rady Sportu oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze sportu z terenu Gminy, zostały udostępnione do pobrania przedmiotowego projektu
w formie tekstowej w siedzibie tutejszego Urzędu.

    Podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag  pocztą elektroniczną, tradycyjną i osobiście, w trakcie trwania dyżuru konsultacyjnego, który miał miejsce 26 września 2017 r.  w pokoju 303 Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

   W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji  do Referatu Rozwoju Lokalnego i Programów Pomocowych wpłynęły następujące uwagi odnośnie projektu Programu:

  1. Klub Piłki Siatkowej wniósł następujące uwagi:

§3 pkt 3 ppkt 1c – wykreślić 30% ograniczenie na wynagrodzenia szkoleniowców. Ograniczenie to uderzając bezpośrednio w ilość zatrudnionych trenerów oraz wysokość ich uposażenia ograniczy liczbę beneficjentów projektu, za każdym trenerem stoi grupa dzieci i młodzieży.

  1. Rada Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba ustaliła następującą opinię do przedmiotowego projektu uchwały:

Prezydium Rady Seniorów w Dębie analizując treść projektu uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba stwierdza, że treść projektu wyraźnie precyzuje zarówno cel jak i warunki pozyskania środków na ten cel przeznaczonych. Bardzo szeroko i wyraźnie określono procedurę wnioskowania i rozpatrywania wniosków. Reasumując  Rada Seniorów pozytywnie ocenia przedłożony dokument. Rada Seniorów dotychczas nie realizowała żadnego projektu proponowanego w treści uchwały. Jedynym przejawem działalności sportowej Seniorów były rajdy rowerowe oraz towarzyskie zawody Nordic Walking. Ostatnio te formy aktywności budzą coraz większe zainteresowanie ludzi w wieku senioralnym. Przybywa też uczestników takich imprez. Są to przedsięwzięcia bez kosztowe i dostępne. Organizacja takich imprez przyczynia się do upowszechniania aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy Nowa Dęba.

      Rada Seniorów odnotowała również udział członków naszych grup sportowych w imprezach organizowanych na terenie Kolbuszowej jak również w Tarnobrzegu. W zawodach takich uczestniczyli zarówno kolarze jak i zawodnicy zawodów pieszych.

      Spostrzeżenie z tych imprez pozwala nam wnioskować na przyszłość o zaopatrzenie takich grup w jednolite "umundurowanie"- koszulki sportowe, pozwalające na identyfikację ich pochodzenia.  Niewątpliwie przyczyni się to do popularyzacji sportu wśród seniorów jak i na podkreślenie takiej działalności na terenie naszej  Gminy oraz  i na promowanie Gminy poza jej terytorium.

  1. Rada Sportu nie przekazała opinii w sprawie projektu Uchwały.

   Zgodnie z §7 Uchwały nr XLIX/457/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale.

Lista aktualności
Data publikacji: 2017-10-16
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2017-10-16
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem