Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Program współpracy

Sprawozdanie z konsultacji

17-10-2023

Konsultacje społeczne „Programu współpracy gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” zostały ogłoszone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba nr 1262/2023 z dnia 19 września 2023. Przeprowadzone zostały w dniach od 20 września do 6 października 2023 roku, w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Programu.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu współpracy na 2024 r. zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz zostały udostępnione do pobrania przedmiotowego projektu w formie tekstowej w siedzibie tutejszego Urzędu.

Podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag  pocztą elektroniczną, tradycyjną i osobiście, w trakcie trwania dyżuru konsultacyjnego, który miał miejsce 4 października  2023 r.  w pokoju 303 Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji  do Referatu Inwestycji i Rozwoju nie wpłynął żaden wniosek odnośnie projektu Programu.

Zgodnie z §7 Uchwały nr XLIX/457/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2023-10-17
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2023-10-17
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem