Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Program współpracy

Sprawozdanie z konsultacji

19-10-2022

Konsultacje społeczne „Programu współpracy gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” zostały ogłoszone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba nr 952/2022 z dnia 29 września 2022. Przeprowadzone zostały w dniach od 29 września do 14 października 2022 roku, w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Programu.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu współpracy na 2023 r. zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz zostały udostępnione do pobrania przedmiotowego projektu w formie tekstowej  w siedzibie tutejszego Urzędu.

Podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag  pocztą elektroniczną, tradycyjną i osobiście, w trakcie trwania dyżuru konsultacyjnego, który miał miejsce 11 października  2021 r.  w pokoju 303 Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji  do Referatu Rozwoju Lokalnego i Programów Pomocowych wpłynął jeden wniosek odnośnie projektu Programu w zakresie:

- wprowadzenia do zadań priorytetowych w obszarze – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego – zadania pod nazwą: wspieranie działalności orkiestr młodzieżowych.

Zgodnie z §7 Uchwały nr XLIX/457/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2023-10-17
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: