Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Program współpracy

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

16-10-2017

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu „Programu współpracy gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

 

  Konsultacje społeczne „Programu współpracy gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” zostały ogłoszone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba nr 577/2017 z dnia 18 września 2017. Przeprowadzone zostały w dniach od 19 września do 4 października 2017 roku, w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Programu.

  Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu współpracy na 2018 r. zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu, rozesłane w formie papierowej – pocztą na adres organizacji z terenu Gminy, zostały udostępnione do pobrania przedmiotowego projektu w formie tekstowej w siedzibie tutejszego Urzędu.

  Podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag  pocztą elektroniczną, tradycyjną i osobiście, w trakcie trwania dyżuru konsultacyjnego, który miał miejsce 26 września 2017 r.  w pokoju 303 Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

 

  W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji  do Referatu Rozwoju Lokalnego i Programów Pomocowych wpłynęły następujące uwagi odnośnie projektu Programu:

  1. Stowarzyszenie na Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w trakcie trwania dyżuru konsultacyjnego wniosło o wyjaśnienie celowości połączenia
    2 obszarów: pomocy społecznej i działalności w wieku emerytalnym w jeden o nazwie polityka społeczna. Po wyjaśnieniu stwierdzono, że może być to korzystne;
  2. Fundacja Fundusz Lokalny SMK wniosło o zabezpieczenie środków na projekty  przez nich koordynowane, tj. Napędzani Wisłą, Działaj Lokalnie, Młodzi Gniewni dla nas pewni, stypendia.
  3. Towarzystwo Włościańskie Ługi wniosło o zwiększenie kwoty na dotacje w obszarze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zgodnie z §7 Uchwały nr XLIX/457/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone
w sposób określony w uchwale.

Lista aktualności
Data publikacji: 2017-10-16
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: