Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Program współpracy

SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu „Programu współpracy ..

05-11-2019

   Konsultacje społeczne „Programu współpracy gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” zostały ogłoszone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba nr 187/2019 z dnia 19 września 2019. Przeprowadzone zostały w dniach od 19 września do 4 października 2019 roku, w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Programu.

   Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu współpracy na 2020 r. zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu, zostały udostępnione do pobrania przedmiotowego projektu w formie tekstowej w siedzibie tutejszego Urzędu.

   Podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag  pocztą elektroniczną, tradycyjną i osobiście, w trakcie trwania dyżuru konsultacyjnego, który miał miejsce 24 września 2019 r.  w pokoju 303 Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji  do Referatu Rozwoju Lokalnego i Programów Pomocowych nie wpłynęły żadne uwagi odnośnie projektu Programu.

Zgodnie z §7 Uchwały nr XLIX/457/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2019-11-05
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: