Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
29 Maj 2020 XXII/198/2020
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr 149/3 Nowa Dęba)
Więcej array-brown
29 Maj 2020 XXII/197/2020
w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta przy ul. Niżańskiej
Więcej array-brown
29 Maj 2020 XXII/196/2020
w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba
Więcej array-brown
29 Maj 2020 XXII/195/2020
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Zacisznej w Chmielowie
Więcej array-brown
29 Maj 2020 XXII/194/2020
w sprawie III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2020 XXI/193/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2020 XXI/192/2020
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i zabezpieczenia wkładu własnego
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2020 XXI/191/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Nowej Dębie
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2020 XXI/190/2020
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów...
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2020 XXI/189/2020
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. T. Śmiśniewicza”
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2020 XXI/188/2020
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2020 XXI/187/2020
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2020 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową gminy Nowa Dęba na 2020 rok
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2020 XXI/186/2020
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2020 XXI/185/2020
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nowa Dęba w miejscowości Chmielów przy ul. Strefowej
Więcej array-brown
24 Luty 2020 XX/184/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
Więcej array-brown
24 Luty 2020 XX/183/2020
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowa Dęba przy ul. Szkolnej
Więcej array-brown
24 Luty 2020 XX/182/2020
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowa Dęba
Więcej array-brown
24 Luty 2020 XX/181/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie
Więcej array-brown
24 Luty 2020 XX/180/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Więcej array-brown
24 Luty 2020 XX/179/2020
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator