Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
26 Marzec 2015 V/51/2015
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
26 Marzec 2015 V/50/2015
w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
Więcej array-brown
26 Marzec 2015 V/49/2015
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2015 roku
Więcej array-brown
26 Marzec 2015 V/48/2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Więcej array-brown
26 Marzec 2015 V/47/2015
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości położonych na terenie sołectwa Cygany
Więcej array-brown
26 Marzec 2015 V/46/2015
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba
Więcej array-brown
26 Marzec 2015 V/45/2015
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba środków stanowiących fundusz sołecki
Więcej array-brown
26 Marzec 2015 V/44/2015
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
26 Marzec 2015 V/43/2015
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2015 rok
Więcej array-brown
26 Marzec 2015 V/42/2015
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2015 roku pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola
Więcej array-brown
26 Luty 2015 IV/41/2015
w sprawie rozpatrzenia skargi
Więcej array-brown
26 Luty 2015 IV/40/2015
w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba i nadania jej statutu
Więcej array-brown
26 Luty 2015 IV/39/2015
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Dęba...
Więcej array-brown
26 Luty 2015 IV/38/2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Więcej array-brown
26 Luty 2015 IV/37/2015
w sprawie dopłat do 1 m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
26 Luty 2015 IV/36/2015
w sprawie zatwierdzenia taryfy określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
26 Luty 2015 IV/35/2015
w sprawie uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie
Więcej array-brown
26 Luty 2015 IV/34/2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
Więcej array-brown
26 Luty 2015 IV/33/2015
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Więcej array-brown
26 Luty 2015 IV/32/2015
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator