Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
30 Grudzień 2014 II/11/2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (ul.Konopnickiej)
Więcej array-brown
30 Grudzień 2014 II/10/2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy ( ul. Leśna)
Więcej array-brown
30 Grudzień 2014 II/9/2014
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nowa Dęba a Gminą Majdan Królewski w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Więcej array-brown
30 Grudzień 2014 II/8/2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych
Więcej array-brown
30 Grudzień 2014 II/7/2014
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Grudzień 2014 II/6/2014
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2014 rok
Więcej array-brown
30 Grudzień 2014 II/5/2014
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba – etap 1
Więcej array-brown
01 Grudzień 2014 I/4/2014
w sprawie powołania komisji stałych, ustalenia ich przedmiotu działania i składu osobowego
Więcej array-brown
01 Grudzień 2014 I/3/2014
w sprawie powołania komisji rewizyjnej
Więcej array-brown
01 Grudzień 2014 I/2/2014
w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowej Dębie
Więcej array-brown
01 Grudzień 2014 I/1/2014
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Dębie
Więcej array-brown
14 Listopad 2014 XLVIII/460/2014
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
Więcej array-brown
14 Listopad 2014 XLVIII/459/2014
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
Więcej array-brown
14 Listopad 2014 XLVIII/458/2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas nieoznaczony
Więcej array-brown
14 Listopad 2014 XLVIII/457/2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Cygany)
Więcej array-brown
14 Listopad 2014 XLVIII/456/2014
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych na terenie sołectwa Chmielów wraz z udzieleniem bonifikaty
Więcej array-brown
14 Listopad 2014 XLVIII/455/2014
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Rozalin)
Więcej array-brown
14 Listopad 2014 XLVIII/454/2014
w sprawie aktualności Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta oraz gminy Nowa Dęba i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązują-cych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w latach 2010 – 2014
Więcej array-brown
14 Listopad 2014 XLVIII/453/2014
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Dębie
Więcej array-brown
14 Listopad 2014 XLVIII/452/2014
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator