Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
30 Kwiecień 2014 XLII-391-2014
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Tarnowska Wola
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2014 XLII-390-2014
w sprawie powierzenia burmistrzowi uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2014 XLII-389-2014
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2014 XLII-388-2014
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2014 XLII-387-2014
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2014 XLII-386-2014
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2014 XLII-385-2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2013 rok
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2014 XLII-384-2014
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2014 XLII-383-2014
w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020
Więcej array-brown
26 Marzec 2014 XLI-382-2014
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie dokumentów planistycznych na teren obszaru górniczego "Tarnobrzeg II"
Więcej array-brown
26 Marzec 2014 XLI-381-2014
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku
Więcej array-brown
26 Marzec 2014 XLI-380-2014
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2014 roku
Więcej array-brown
26 Marzec 2014 XLI-379-2014
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
26 Marzec 2014 XLI-378-2014
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok
Więcej array-brown
26 Luty 2014 XL-377-2014
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki
Więcej array-brown
26 Luty 2014 XL-376-2014
w sprawie zgłoszenia sołectwa Tarnowska Wola do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016
Więcej array-brown
26 Luty 2014 XL-375-2014
w sprawie przystąpienia do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Więcej array-brown
26 Luty 2014 XL-374-2014
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”
Więcej array-brown
26 Luty 2014 XL-373-2014
w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Cyganach
Więcej array-brown
26 Luty 2014 XL-372-2014
w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Nowej Dębie
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator