Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
30 Grudzień 2013 XXXVIII-351-2013
w sprawie określenia warunków odpłatności oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania
Więcej array-brown
30 Grudzień 2013 XXXVIII-350-2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Więcej array-brown
30 Grudzień 2013 XXXVIII-349-2013
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
Więcej array-brown
30 Grudzień 2013 XXXVIII-348-2013
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Grudzień 2013 XXXVIII-347-2013
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Grudzień 2013 XXXVIII-346-2013
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zawarcia umowy wsparcia
Więcej array-brown
30 Grudzień 2013 XXXVIII-345-2013
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok
Więcej array-brown
27 Listopad 2013 XXXVII-344-2013
w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
Więcej array-brown
27 Listopad 2013 XXXVII-343-2013
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
Więcej array-brown
27 Listopad 2013 XXXVII-342-2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych
Więcej array-brown
27 Listopad 2013 XXXVII-341-2013
w sprawie dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
27 Listopad 2013 XXXVII-340-2013
w sprawie zatwierdzenia taryfy określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
27 Listopad 2013 XXXVII-339-2013
w sprawie uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie
Więcej array-brown
27 Listopad 2013 XXXVII-338-2013
w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku kredytu długoterminowego
Więcej array-brown
27 Listopad 2013 XXXVII-337-2013
w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Więcej array-brown
27 Listopad 2013 XXXVII-336-2013
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2013 rok
Więcej array-brown
27 Listopad 2013 XXXVII-335-2013
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Październik 2013 XXXVI-334-2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy przy wdrażaniu i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego
Więcej array-brown
30 Październik 2013 XXXVI-333-2013
w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Październik 2013 XXXVI-332-2013
w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator