Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
27 Marzec 2013 XXX-268-2013
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej array-brown
27 Marzec 2013 XXX-267-2013
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości
Więcej array-brown
27 Marzec 2013 XXX-266-2013
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
Więcej array-brown
27 Marzec 2013 XXX-265-2013
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Więcej array-brown
27 Marzec 2013 XXX-264-2013
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
27 Marzec 2013 XXX-263-2013
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
27 Marzec 2013 XXX-262-2013
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok
Więcej array-brown
27 Luty 2013 XXIX-261-2013
w sprawie uzgodnienia pozyskania przez Nadleśnictwo Nowa Dęba materiału rozmnożeniowego w postaci zrazów z drzewa ustanowionego za pomnik przyrody rosnącego na terenie Budy Stalowskiej
Więcej array-brown
27 Luty 2013 XXIX-260-2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieokreślony
Więcej array-brown
27 Luty 2013 XXIX-259-2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
Więcej array-brown
27 Luty 2013 XXIX-258-2013
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wnie-sienie wkładu niepieniężnego (aportu)
Więcej array-brown
27 Luty 2013 XXIX-257-2013
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołeck
Więcej array-brown
27 Luty 2013 XXIX-256-2013
w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy
Więcej array-brown
27 Luty 2013 XXIX-255-2013
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Więcej array-brown
30 Styczeń 2013 XXVIII-254-2013
w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Więcej array-brown
30 Styczeń 2013 XXVIII-253-2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy mienia gminnego na terenie sołectwa Jadachy
Więcej array-brown
30 Styczeń 2013 XXVIII-252-2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Więcej array-brown
30 Styczeń 2013 XXVIII-251-2013
w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2013
Więcej array-brown
30 Styczeń 2013 XXVIII-250-2013
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Styczeń 2013 XXVIII-249-2013
w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania inwestycyj-nego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin Gmina Nowa Dęba"
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-27
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator