Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
22 Maj 2013 XXXII-291-2013
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Dęba udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Więcej array-brown
22 Maj 2013 XXXII-290-2013
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie
Więcej array-brown
22 Maj 2013 XXXII-289-2013
w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin Gmina Nowa Dęba"
Więcej array-brown
22 Maj 2013 XXXII-288-2013
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
22 Maj 2013 XXXII-287-2013
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok
Więcej array-brown
17 Kwiecień 2013 XXXI-286-2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki położonej na terenie Nowej Dęby - osiedle Dęba
Więcej array-brown
17 Kwiecień 2013 XXXI-285-2013
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Więcej array-brown
17 Kwiecień 2013 XXXI-284-2013
w sprawie zmiany składu osobowego komisji statutowo-organizacyjnej, spraw społecznych i etyki Rady Miejskiej
Więcej array-brown
17 Kwiecień 2013 XXXI-283-2013
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
Więcej array-brown
17 Kwiecień 2013 XXXI-282-2013
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonych na terenie Sołectwa Jadachy
Więcej array-brown
17 Kwiecień 2013 XXXI-281-2013
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Więcej array-brown
17 Kwiecień 2013 XXXI-280-2013
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
17 Kwiecień 2013 XXXI-279-2013
w sprawie uchwalenia Miejsko - Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowa Dęba na lata 2013 - 2015
Więcej array-brown
17 Kwiecień 2013 XXXI-278-2013
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2012 rok
Więcej array-brown
17 Kwiecień 2013 XXXI-277-2013
w sprawie udzielenia w 2013 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
Więcej array-brown
17 Kwiecień 2013 XXXI-276-2013
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok
Więcej array-brown
27 Marzec 2013 XXX-275-2013
w sprawie ustalenia zasad używania herbu Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
27 Marzec 2013 XXX-274-2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (Klub Rolnika Jadachy)
Więcej array-brown
27 Marzec 2013 XXX-273-2013
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba
Więcej array-brown
27 Marzec 2013 XXX-272-2013
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator