Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
25 Czerwiec 2014 XLV/411/2014
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
Więcej array-brown
25 Czerwiec 2014 XLV/410/2014
w sprawie przyjęcia do realizacji w 2014 roku zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu
Więcej array-brown
25 Czerwiec 2014 XLV/409/2014
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Dęba na 2014 rok
Więcej array-brown
25 Czerwiec 2014 XLV/408/2014
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za rok 2013
Więcej array-brown
25 Czerwiec 2014 XLV/407/2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
Więcej array-brown
28 Maj 2014 XLIV-406-2014
w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
Więcej array-brown
28 Maj 2014 XLIV-405-2014
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
28 Maj 2014 XLIV-404-2014
w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
28 Maj 2014 XLIV-403-2014
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
Więcej array-brown
28 Maj 2014 XLIV-402-2014
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3
Więcej array-brown
28 Maj 2014 XLIV-401-2014
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Więcej array-brown
28 Maj 2014 XLIV-400-2014
w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Nowej Dębie
Więcej array-brown
28 Maj 2014 XLIV-399-2014
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Nowej Dębie
Więcej array-brown
28 Maj 2014 XLIV-398-2014
w sprawie zmian w Uchwale Nr XLII/389/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji ...
Więcej array-brown
28 Maj 2014 XLIV-397-2014
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok
Więcej array-brown
28 Maj 2014 XLIV-396-2014
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN nieruchomości zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym Chmielów, gmina Nowa Dęba
Więcej array-brown
15 Maj 2014 XLIII-395-2014
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Więcej array-brown
15 Maj 2014 XLIII-394-2014
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok
Więcej array-brown
15 Maj 2014 XLIII-393-2014
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2014 XLII-392-2014
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator