Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
28 Maj 2014 XLIV-404-2014
w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
28 Maj 2014 XLIV-403-2014
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
Więcej array-brown
28 Maj 2014 XLIV-402-2014
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3
Więcej array-brown
28 Maj 2014 XLIV-401-2014
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Więcej array-brown
28 Maj 2014 XLIV-400-2014
w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Nowej Dębie
Więcej array-brown
28 Maj 2014 XLIV-399-2014
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Nowej Dębie
Więcej array-brown
28 Maj 2014 XLIV-398-2014
w sprawie zmian w Uchwale Nr XLII/389/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji ...
Więcej array-brown
28 Maj 2014 XLIV-397-2014
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok
Więcej array-brown
28 Maj 2014 XLIV-396-2014
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN nieruchomości zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym Chmielów, gmina Nowa Dęba
Więcej array-brown
15 Maj 2014 XLIII-395-2014
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Więcej array-brown
15 Maj 2014 XLIII-394-2014
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok
Więcej array-brown
15 Maj 2014 XLIII-393-2014
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2014 XLII-392-2014
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2014 XLII-391-2014
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Tarnowska Wola
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2014 XLII-390-2014
w sprawie powierzenia burmistrzowi uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2014 XLII-389-2014
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2014 XLII-388-2014
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2014 XLII-387-2014
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2014 XLII-386-2014
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2014 XLII-385-2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2013 rok
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator