Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
28 Sierpień 2013 XXXIV-311-2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Więcej array-brown
28 Sierpień 2013 XXXIV-310-2013
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie dokumentacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Dębie
Więcej array-brown
28 Sierpień 2013 XXXIV-309-2013
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2013 XXXIII-308-2013
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie dokumentów planistycznych - miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2013 XXXIII-307-2013
w sprawie nadania nazw drogom publicznym na terenie miejscowości Chmielów
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2013 XXXIII-306-2013
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnym i ustalenia ich przebiegu
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2013 XXXIII-305-2013
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Dęba na lata 2013 – 2032”
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2013 XXXIII-304-2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2013 XXXIII-303-2013
w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2013 XXXIII-302-2013
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2013 XXXIII-301-2013
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rozalin na lata 2008-2015
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2013 XXXIII-300-2013
w sprawie udzielenia w 2013 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania pn. „ Budowa deptaku pieszego w miejscowości Alfredówka”
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2013 XXXIII-299-2013
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2013 XXXIII-298-2013
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2013 XXXIII-297-2013
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za rok 2012
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2013 XXXIII-296-2013
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok
Więcej array-brown
22 Maj 2013 XXXII-295-2013
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”,( Konrad Samisz)
Więcej array-brown
22 Maj 2013 XXXII-294-2013
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”, (Czesław Krystel)
Więcej array-brown
22 Maj 2013 XXXII-293-2013
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”, ( Wojciech Krzeszewski)
Więcej array-brown
22 Maj 2013 XXXII-292-2013
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia przez Radę Miejską w Nowej Dębie Uchwały Nr XXX/269/2013 z dnia 27 marca 2013 r. ...
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator