Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
26 Czerwiec 2013 XXXIII-304-2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2013 XXXIII-303-2013
w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2013 XXXIII-302-2013
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2013 XXXIII-301-2013
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rozalin na lata 2008-2015
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2013 XXXIII-300-2013
w sprawie udzielenia w 2013 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania pn. „ Budowa deptaku pieszego w miejscowości Alfredówka”
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2013 XXXIII-299-2013
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2013 XXXIII-298-2013
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2013 XXXIII-297-2013
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za rok 2012
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2013 XXXIII-296-2013
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok
Więcej array-brown
22 Maj 2013 XXXII-295-2013
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”,( Konrad Samisz)
Więcej array-brown
22 Maj 2013 XXXII-294-2013
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”, (Czesław Krystel)
Więcej array-brown
22 Maj 2013 XXXII-293-2013
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”, ( Wojciech Krzeszewski)
Więcej array-brown
22 Maj 2013 XXXII-292-2013
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia przez Radę Miejską w Nowej Dębie Uchwały Nr XXX/269/2013 z dnia 27 marca 2013 r. ...
Więcej array-brown
22 Maj 2013 XXXII-291-2013
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Dęba udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Więcej array-brown
22 Maj 2013 XXXII-290-2013
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie
Więcej array-brown
22 Maj 2013 XXXII-289-2013
w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin Gmina Nowa Dęba"
Więcej array-brown
22 Maj 2013 XXXII-288-2013
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
22 Maj 2013 XXXII-287-2013
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok
Więcej array-brown
17 Kwiecień 2013 XXXI-286-2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki położonej na terenie Nowej Dęby - osiedle Dęba
Więcej array-brown
17 Kwiecień 2013 XXXI-285-2013
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator