Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Kościuszki

Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 N. Dęba

 

 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc.

 

Gmina Nowa Dęba realizuje w ramach projektu partnerskiego zadanie: Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 N. Dęba

 

Projekt współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Wartość ogółem: 4 921 229,36 zł

Wydatki kwalifikowane: 2 637 171,20 zł

Dofinansowanie: 1 977 878,40 zł

Wkład własny: 2 943 350,96 zł

Wydatki niekwalifikowane: 2 284 058,16 zł

 

Celem i głównym rezultatem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na zdegradowanych terenach gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc poprzez przywrócenie lub nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych i turystycznych infrastrukturze objętej zakresem rzeczowym wniosku. W gminie Tarnobrzeg planuje się zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim zdegradowanych po przemyśle siarkowym na cele rekreacyjne, gospodarcze i turystyczne. Gmina Nowa Dęba planuje przebudowę budynku mieszkalnego po zakładach metalowych na cele społeczne i gospodarcze, Baranów Sandomierski rozbudowę i przebudowę hali sportowej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, społeczne i edukacyjne, Gorzyce uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni.

 

Odpowiednio przygotowana infrastruktura służyć będzie realizacji celów w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem oraz wpłynie na zwiększenie możliwości znalezienia zatrudnienia. Zakres rzeczowy przedstawiony we wniosku jest częścią kompleksowych działań rewitalizacyjnych obszarów zdegradowanych, zmierzających do włączenia społecznego, poprawy jakości życia mieszkańców oraz ożywienia gospodarczego Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Realizacja zakresu rzeczowego przyczyni się do poprawy spójności społecznej i terytorialnej, na obszarach społecznie zdegradowanych i zwiększy szansę na wszechstronny rozwój lokalny.

 

Produktami projektu będą m.in.:

  • zrewitalizowane obszary o powierzchni 2,95 ha,
  • utworzona powierzchnia pod działalność gospodarczą (499,61 m2),
  • system poprawy bezpieczeństwa publicznego,
  • 95 szt. zakupionego sprzętu i wyposażenia,
  • 705,55 m2 powierzchni budynków objętych wsparciem w ramach projektu,
  • Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją wynosi 5 625.