Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Utworzenie świetlicy

Organizacja czasu wolnego interesariuszy rewitalizacji na terenie Gminy Nowa Dęba poprzez utworzenie świetlicy

 

 

Organizacja czasu wolnego interesariuszy rewitalizacji na terenie Gminy Nowa Dęba poprzez utworzenie świetlicy

Projekt współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna

Numer i nazwa Działania: 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

 

 

Wartość ogółem: 262 228,03 zł

Wydatki kwalifikowane: 262 228,03 zł

Dofinansowanie: 243 845,84 zł

Wkład własny: 18 382,19 zł

Wydatki niekwalifikowane:  0,00 zł

 

Grupa docelowa:15 dzieci (8dz.7ch.) w wieku 7-15l.pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń z pomocy społ. zgodnie z ustawą z dn.12.III.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r.poz.163 z późn.zm.) lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniających, co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12.III.2004 r. o pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie Gminy Nowa Dęba w woj. podkarpackim (w myśl przepisów KC), które nie korzystały z rodzajowo tożsamego wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 i dzięki utworzeniu placówki wsparcia dziennego oraz jej wyposażeniu i organizacji zajęć rozwijających uzyskają pomoc opiekuńczo-wychowawczą.

 

Cel główny projektu: zwiększenie dostępu do wsparcia w zakresie usług społecznych dla 15os.w wieku 7-15 l.(8K,7M) z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.III.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r.poz.1508 z późn.zm.) lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej ,tj. spełniających, co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy z dnia 12 III.2004 r. o pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie Gminy Nowa Dęba w woj. podkarpackim (w myśl przepisów KC),które nie korzystały z rodzajowo tożsamego wsparcia w ramach innych projektach współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020.

 

Zadania:

Zadanie nr 1Utworzenie i funkcjonowanie świetlicy;

Zadanie nr 2.Realizacja dodatkowych zajęć rozwijających w świetlicy;

 

Rezultaty:

  1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu proj.-15;
  2. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu proj.- 15;
  3. Liczba dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe w placówkach wsparcia dziennego, które rozwinęły co najmniej 2 z 8 kompetencji kluczowych -12.