Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Rozwój Instalacji OZE w instytucjach publicznych

 

 

Rozwój Instalacji OZE w instytucjach publicznych na terenie
 

Gminy Nowa Dęba

 

Projekt współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Wartość ogółem: 1 032 000,51 zł

Wydatki kwalifikowane: 839 024,80 zł

Dofinansowanie: 713 171,06 zł

Wkład UE: 713 171,06 zł (85%)

Budżet Państwa: 0,00 zł (0%)

Wkład własny: 318 829,45 zł

Wydatki niekwalifikowane: 192 975,71 zł

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w generacji rozproszonej poprzez wykorzystanie źródeł odnawialnych na obiektach i budynkach należących do Gminy Nowa Dęba wchodzącej w skład Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Do celów Szczegółowych należą:

·         redukcji emisji gazów cieplarnianych (w głównej mierze opartych o CO2);

·         obniżenie kosztów funkcjonowania obiektów i budynków publicznych stanowiących własność Gminy.

·         zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych OZE;

·         redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

·         zapewnienie użytkownikom wymaganego poziomu bezpieczeństwa i możliwość pracy i przebywania w lepszych technicznie warunkach poprzez zapewnienie zasilania tańszą energią elektryczną

·         zbudowanie pozytywnego wizerunku Gminy jako nowoczesnej, szeroko stosującej innowacyjne technologie przynoszące korzyści ekonomiczne oraz poprawiające stan środowiska naturalnego.

 

Przedmiotem jest budowa instalacji fotowoltaicznych dla 4 obiektów należących do Gminy Nowa Dęba:

·         Kryta Pływalnia SOSiR z terenami przyległymi - Orlik, gdzie zainstalowane zostanie 148 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 39,960 kWp, w czterech rzędach, które będą zajmować powierzchnie około 640 m2;

·         Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza i Świetlica Szkolna w Nowej Dębie, gdzie zainstalowane zostanie 148 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 39,960 kWp w dwóch rzędach i będą zajmować powierzchnie około 520 m2;

·         Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie oraz Przedszkole Nr 1 w Nowej Dębie, gdzie zainstalowane zostanie 62 moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 16,740 kWp, w dwóch rzędach i będą zajmować powierzchnie około 250 m2. 

 

Beneficjentami bezpośrednimi i pośrednimi projektu będą: 

·         Użytkownicy przedmiotowych budynków i obiektów

·         Mieszkańcy Gminy

·         Samorząd lokalny na którego barkach spoczywa utrzymanie obiektów i budynków.

 

Korzyści wynikające z realizacji projektu:

·         efekty ekologiczne związane ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym: emisji GHG wyrażone w tonach CO2eq, emisji pyłów (PM-10, PM-2,5), innych zanieczyszczeń (np. B(a)P);

·         zmniejszenie wykorzystania nieodnawianych źródeł energii (w wyniku ograniczenia strat, zużycia energii oraz zmiany źródła energii);

·         korzyści wynikające ze zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców;

·         poprawa stanu powietrza (obniżenie stężeń substancji szkodliwych, mniej przekroczeń);

·         rozwój i popularyzacja technologii OZE;

·         zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię (generacja energii w źródłach rozproszonych);

·         efekty wizerunkowe (np. kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa dbającego o środowisko).